Legent beschermt
Legent staat bij
Legent maakt wijzer
Over Legent
Overig
Team Website

Onze tarieven

Legent is open over haar tarieven. We houden niet van verrassingen. Op deze pagina vind je de meest actuele tarieven. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw. Toekomstige prijswijzigingen voorbehouden. Op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij het maken van een afspraak met één van onze adviseurs, het toezenden van stukken ter beoordeling, het in opdracht geven van SAFE en/of het hebben van een onderhoudsabonnement heb je kennis genomen van deze voorwaarden en verklaar je je hiermee akkoord.

SAFE

Risicoscan

De RisicoScan is een uitgebreide analyse op de groep. Dit hebben we in ieder geval nodig:

 • Jaarcijfers van de individuele BV's (conceptcijfers volstaan ook);
 • Tekening van de bedrijfsstructuur. 

Optioneel kun je meesturen:

 • Kredietovereenkomst(en) (bijvoorbeeld met de bank, leasemaatschappij of andere leningovereenkomsten);
 • Bestaande overeenkomsten tussen de BV's onderling en met de DGA (bijvoorbeeld management-, huur- of rekening courantovereenkomsten).

Je ontvangt een uitgebreide tekening van jouw structuur en een rapportage van de risico’s en onbenutte kansen.

Een RisicoScan -voor een groep met maximaal vier BV’s- kost € 850,-. Hierboven rekenen we een toeslag van € 150,- per BV. Geef je ons binnen twee weken opdracht om de geadviseerde maatregelen (binnen acht weken) door te voeren, dan verrekenen we het bedrag van de RisicoScan met de eindnota.

Voor starters en ondernemingen met een omzet tot € 1 mln hebben wij een aangepaste dienstverlening. Dat start met een InventarisatieGesprek van € 250,-. Klik hier voor meer informatie.

SAFE

Om je structuur te optimaliseren adviseren wij je om maatregelen te nemen waarmee kansen benut en de risico’s zoveel mogelijk ingeperkt worden. Dit traject heet SAFE. De basis onder een veilige structuur wordt gevormd door een groot aantal juridische rechtsfiguren binnen de groep te implementeren. Enkele belangrijke elementen die wij in dit kader inregelen zijn:

 • Vastleggen van specifieke afspraken hoe de vennootschappen binnen de groep onderling gaan samenwerken;
 • Aanbrengen van een interne financieringsfilosofie in de groep;
 • Uitbreiden van de verrekeningsbevoegdheid in de groep;
 • Preventief inregelen van herstructureringstools;
 • Neutraliseren van aansprakelijkheden die ontstaan uit (toekomstige) fiscale eenheden OB;
 • Het inregelen van een initieel zekerheden pakket + noodzakelijke instandhouding zodat de moedermaatschappij zich buiten het faillissement met voorrang (na een eventuele bank) kan verhalen op het actief van een failliete dochter.

Standaard zijn een aantal akten opgenomen, waaronder één pandakte met volmacht voor vervolgverpanding, rekening-courantovereenkomsten binnen de groep tussen moeder en dochter, mantelovereenkomst en een (non)regresovereenkomst. Daarnaast maakt de RisicoScan/InventarisatieGesprek onderdeel uit van het totale traject SAFE.

De kosten voor het inregelen van de basis worden berekend aan de hand van een vaste prijsstaffel:

omzet    /  omvang ≤ 2 BV’s   Toeslag per BV (>2 BV’s)
starter of < 1 mln* 2.000   + 150,-/BV
  ≤ 4 BV’s ≤ 10 BV’s Toeslag per BV (>10 BV’s)
1 - 5 mln 4.500 5.500 + 150,-/BV
< 15 mln 7.500 8.500 + 200,-/BV
< 50 mln 11.500 12.500 + 250,-/BV
< 100 mln 15.500 16.500 + 300,-/BV
> 100 mln op aanvraag op aanvraag op aanvraag

* Voor starters en ondernemingen met een omzet tot € 1 mln hebben wij een aangepaste dienstverlening. Klik hier voor meer informatie.


Wanneer je binnen 2 weken na dagtekening van de RisicoScan/InventarisatieGesprek opdracht geeft en de ondertekening binnen 8 weken kan worden uitgevoerd, blijft het dossier bij ons top-of-mind. In dat geval worden de reeds gefactureerde kosten van de RisicoScan/InventarisatieGesprek (zie boven) in mindering gebracht op bovenstaand staffelbedrag.

Het betreffende staffelbedrag wordt aangevuld met aanvullende overeenkomsten (zie hierna).

Aanvullende overeenkomsten

Ook als je losse overeenkomsten nodig hebt, werken we zoveel mogelijk met vaste prijzen. We hebben veel ervaring in zeer uiteenlopende bedrijfstakken en beschikken dus over veel kennis over wat een goede overeenkomst moet bevatten om optimaal te voldoen in elke situatie. Door onze jarenlange ervaring hebben wij verschillende modellen ontwikkeld die hier een oplossing voor kunnen bieden (zie onder 'bestaand model'). Als dit niet bruikbaar is, wordt een maatwerkovereenkomst opgesteld op basis van uur x tarief (zie verderop).

De beoordeling van hoe de overeenkomst zijn werk moet doen op jouw specifieke situatie, bepaalt in belangrijke mate de tijdsbesteding en daarmee de prijs. We hanteren de volgende prijsstaffel:

Losse overeenkomst (als bestaand model ter uitbreiding op een SAFE-structuur) € 350,-/akte
Bovenstaande, maar dan herhaald model € 150,-/akte

Voorbeeld: Je wilt 3 managementovereenkomsten en 1 huurovereenkomst. Je betaalt voor de eerste managementovereenkomst € 350,- en voor de andere 2 managementovereenkomsten € 150,- per overeenkomst. Voor de huurovereenkomst betaal je € 350,-. Het totaal van deze 4 akten komt daarmee op € 1.000,-. Oftewel: heb je een overeenkomst meerdere keren nodig? Voor het opstellen van de eerste akte berekenen we € 350,- en voor de ‘herhaling’ van de desbetreffende overeenkomst rekenen  we € 150,- per akte.  

Bovenstaande eenheidsprijs voor een losse of aanvullende overeenkomst is steeds inclusief:  

 • Registratie bij de belastingdienst en/of notaris;
 • Digitale archivering in ons voor jou (en uw accountant) toegankelijk portaal;
 • Onderhoud (i.c.m. het onderhoudsabonnement);
 • Notulen buitengewone c.q. algemene vergadering ten behoeve van bevoegdheid bestuur (zie hierna).

 

Onderzoek bevoegdheid bestuur

In de gevallen -waarbij het bestuur en aandelen in slechts één of enkele handen zijn- is het juridische besluitvormingsproces eenvoudig: Dezelfde personen die de akte ondertekenen, tekenen ook de notulen van de Algemene Vergadering. Is er sprake van een versnipperde aandeelhouders verdeling, prioriteitsaandelen, gecertificeerde of verpande aandelen en/of formele adviesorganen (RvT, RvC) aanwezig, dan wordt het besluitvormingsproces complex. Standaard zit in onze opdracht dat wij notulen maken van de Algemene Vergadering die door alle vergadergerechtigden dienen te worden ondertekend. Wil je hier van afwijken door niet alle vergadergerechtigden te betrekken bij de besluitvorming? Dan adviseren wij jou om het formele besluitvormingsproces door ons te laten onderzoeken. Aan de hand van jouw aandeelhouders- en/of certificaathouderregisters, aandeelhoudersovereenkomsten en statuten doen wij per akte onderzoek of het mogelijk is om deze besluiten rechtsgeldig te nemen zonder tussenkomst van een of meerdere specifieke vergadergerechtigden en/of wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet betrekken van deze partijen. De kosten voor dit onderzoek worden uitgevoerd op basis van uur x tarief. Naar ons inzicht schakelen wij voor deze opdracht waar nodig VDT Advocaten in. De kosten die hieruit voortvloeien worden aan jou doorbelast zonder opslag.

Onderhoudsabonnement

Omdat zowel je bedrijf als de wetgeving veranderen, is onderhoud noodzakelijk. Met het onderhoudsabonnement zorgen wij voor:

 • Een jaarlijkse revisie van de risico’s en onbenutte kansen binnen de BV-structuur en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de reeds ingevoerde maatregelen;
 • Periodieke registratie (dagelijks en maandelijks) van de vervolgpandakte(s) (zonder dat je hiervoor debiteurenlijsten naar ons hoeft te sturen);
 • Een digitaal archief met jouw geregistreerde akten;
 • Toegang tot het klantenportaal waar al je akten en model-addenda staan. Zo kun je zelf bestaande akten aanpassen (zoals huur roerende zaken en management fee);
 • Updates van de door ons opgestelde overeenkomsten aan de hand van de laatste inzichten en ontwikkelingen van de wet, jurisprudentie en literatuur;
 • Telefonische ondersteuning voor eerstelijns juridische vragen;
 • 10% korting op consultancy uurtarieven van Legent wanneer dit een direct verband houdt met SAFE (zie hieronder);
 • Eén jaar gratis Premium abonnement ‘Incasso Met Impact’ t.w.v. € 99,- per maand (zie: IncassoMetImpact.nl ). Al jouw incasso's geregeld door onze advocaten.

Voor het abonnement vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten die als volgt is opgebouwd:

€ 675,- basis +  bijdrage per BV (zie staffel SAFE, toeslag per BV > 10 BV's) + € 120,- per pandhouder. Na het sluiten van dit abonnement kun je direct gebruik maken van de aangeboden faciliteiten en gaan wij direct aan de slag met het monitoren, in stand houden van de pandrechten en uitvoeren van de incasso-opdrachten. Het abonnementsgeld wordt daarom jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Daarnaast is het tegen een meerprijs van 5% mogelijk dat wij maandelijks factureren en incasseren. Het abonnement is op ieder moment opzegbaar!

Uurtarieven

In sommige gevallen is het niet mogelijk om vooraf een vaste prijs te geven (zoals bij het voeren van adviesgesprekken, waarderen van uw bedrijf, het toesturen van stukken ter beoordeling, herstructureringen, corporate recovery en turnaround management, (pre)faillissementsbegeleiding, et cetera). Hierbij hanteren wij een declaratie op basis van uur x tarief.

Het uurtarief dat Legent hanteert is:

 • (Intern)ondersteuner € 75,- per uur
 • Medior Consultant € 225,- per uur (Arjen Haselbekke en Stephan van Halewijn)
 • Senior Consultant € 255,- per uur (Karin Lemmens-Kemps)
 • Partner € 275,- per uur (Jeroen Schellekens)

Cliënten met een onderhoudsabonnement ontvangen een korting op bovenstaande uurtarieven van 10% wanneer de werkzaamheden direct verband houden met de reeds uitgevoerde SAFE-werkzaamheden. Enkele voorbeelden zijn: het beoordelen of de nieuwe kredietovereenkomst leidt tot aanpassing van de huidige draagplicht overeenkomst, het op basis van uur x tarief aanpassen van enkele reeds opgestelde akten. Werkzaamheden die buiten bovenstaande opsomming van het onderhoudsabonnement vallen, worden in rekening gebracht.

De 10% kortingsregeling is niet van toepassing op werkzaamheden die geen direct verband houden met reeds uitgevoerde SAFE-werkzaamheden. Enkele voorbeelden zijn: het waarderen van bedrijven, aandeelhouders- en managementadvies, et cetera.

Het honorarium dat Legent in rekening brengt is gebaseerd op dit uurtarief. Gewerkte tijd wordt altijd geregistreerd in tijdseenheden van 6 minuten en zijn terug te vinden op de specificatie van de werkzaamheden bij elke factuur.

Legent werkt nauw samen met VDT Advocaten. In de vaste prijzen zitten de kosten van VDT Advocaten reeds verwerkt. Bij werkzaamheden waarvoor geen vaste prijzen gelden, worden de tarieven van VDT Advocaten doorbelast conform de bij hen geldende tarieven. Ook deze tarieven zijn openbaar en terug te vinden in de algemene voorwaarden van VDT.  

Verschotten en doorbelastingen worden aan u netto doorbelast zonder opslag.

Reistijd wordt gedeclareerd (heen en terug). Er wordt geen aanvullende vergoeding per kilometer berekend.

Postadres

Postbus 550
5000 AN Tilburg

KvK 17284887

Bezoekadres

Hart van Brabantlaan 500
5038 JA TILBURG

Contact

013-5770606
info@legent.nl

 
Om deze website goed te laten functioneren gebruikt Legent cookies. Lees meer